Dyslexie

 

Klik hier voor het door de ouderwerkgroep dyslexie samengestelde hulpdocument.

 

Zie ook de informatiepagina van de ouderwerkgroep dyslexie.


Els Rots, dyslexiecoördinator.
Gerard Jansma, dyslexiecoach.

 

Dyslexiebeleid
Dyslectische leerlingen hebben vaak moeite met de veelal schriftelijke, talige benadering in ons onderwijs. Daarom hebben zij in de regel extra ondersteuning nodig.
De onderwijsinspectie geeft bij schoolexamens en centraal schriftelijke eind-
examens de leerlingen recht op verlenging van tijd. De dyslectische leerlingen op onze school krijgen die verlenging in alle leerjaren bij alle toetsen (een kwart van de tijd extra).
Daarnaast heeft elke leerling, op grond van het testrapport dat door een psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, voor zover praktisch uitvoerbaar, recht op de daarin voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen worden verwerkt in een door de dyslexiecoördinator opgestelde faciliteitenkaart, die de gehele schoollooptijd geldig blijft.
In het begin van klas 1 worden bij alle leerlingen een paar toetsen op het gebied van
spelling en lezen afgenomen. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, moeten sommige leerlingen bij wie (nog) geen dyslexie is vastgesteld, extra testen doen. Als de uitslag daarvan opnieuw tegenvalt, wordt de ouders en de leerling geadviseerd een traject voor remedial teaching in te zetten om eventuele taalachterstanden weg te werken. Als de remedial teaching niet het beoogde effect heeft, kunnen de ouders hun zoon/dochter op dyslexie laten testen. Zo’n dyslexietest kan door een aan school verbonden orthopedagoog gedaan worden. De kosten zijn voor rekening van de ouders. Ook deze leerlingen krijgen, indien van toepassing, na aanlevering van een kopie van het orthopedagogisch rapport en de dyslexieverklaring, een faciliteitenkaart.
Dyslectische leerlingen kunnen voor steun en hulp terecht bij de dyslexiecoach. Ook bestaat in incidentele gevallen de mogelijkheid tot hulp in kleine groepen (RT).
Tijdens de toetsweken zijn er aparte ruimtes waar dyslectische leerlingen uit de onderbouw in de hun toekomende tijd kunnen werken. Leerlingen die thuis met een spraakverwerkingsprogramma werken, kunnen dan gebruik maken van Kurzweil.
De school vraagt voor aanvang van de eindexamens bij de onderwijsinspectie verlengde werktijd aan.

 

Protocol

1. Definitie dyslexie

"Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen)". (definitie van de Stichting Dyslexie Nederland)
2. Diagnose dyslexie
Om in aanmerking te komen voor een faciliteitenkaart* voor dyslectici, moet de dyslectische leerling aan de school een dyslexieverklaring overhandigen waarin de onderkennende, de verklarende en de handelingsgerichte diagnoses beschreven staan.
3. Openbaarheid
In de schoolgids wordt aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn op alle dyslectische leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan.

 

Procedure:
Leerlingen in het bezit van een dyslexieverklaring.
- Deze leerlingen overhandigen (een kopie van) die verklaring zo spoedig
  mogelijk aan de schoolleiding.
- Zij krijgen van de dyslexiedeskundige(n) een 'faciliteitenkaart', die
  gedurende hun hele schoolloopbaan op Notre Dame des Anges geldig is.
  Hierop staan de voor hen geldende maatregelen alsmede de
  aanbevelingen van de orthopedagoog/GZ-psycholoog.
- De dyslexiecoach houdt contact met de leerlingen om hulp te bieden
  bij eventuele onduidelijkheden en/of problemen.
- Leerlingen en ouders zijn medeverantwoordelijk voor het bewaken van
  de uitvoering van de faciliteitenkaart. Zij geven eventuele problemen zo spoedig mogelijk door aan de dyslexiedeskundigen.

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld