Ouderwerkgroep ASS

 

Historie

De ouderwerkgroep ASS is in 2006 van start gegaan. De school had toen net een heel ontwikkelingstraject achter de rug dat zijn beslag had gekregen in het boek ‘’ Naar een auti-vriendelijke school’. De ouder werkgroep heeft de eerste jaren elke bijeenkomst een hoofdstuk bestudeerd en de theorie aan de praktijk getoetst althans voor zo ver dat als ouder natuurlijk kan. Desalniettemin is de reactie van ouders op de plannen van de school heel vaak erg vruchtbaar gebleken.
Ouders van ASS-leerlingen hebben de behoefte om over de schouders van hun kinderen mee te willen kijken en hebben daarom behoefte aan een goed gestructureerd curriculum en overzichtelijke lijst met huiswerktaken. Daarom heeft de ouderwerkgroep ASS de directie verzocht met studieplanners te gaan werken. Onder het kopje onderwerpen hieronder staan allerlei andere onderwerpen waarover gesproken is en waar langer lopende ontwikkelingen in gang zijn gezet. De ouderwerkgroep volgt die ontwikkelingen op de voet.
De ouderwerkgroep ASS houdt zich niet uitsluitend met onderwerpen bezig die direct aan school raken. Regelmatig komen ook onderwerpen aan de orde zoals huiswerkbegeleiding, aanvragen en bestedingswijzen van het PGB, diagnostiek en zelfs de Wajong-regeling zijn aan de orde geweest.
En af en toe kan het ook wel eens heerlijk zijn om je verhaal te doen in de weet dat de andere ouders het helemaal herkennen of op zijn minst weten te plaatsen.

 

Werkwijze
De ouderwerkgroep komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. De agenda wordt per e-mail een week voorafgaand aan de bijeenkomst toegezonden. Aanvullingen op de agenda zijn altijd mogelijk, maar als het even mogelijk is willen we de onderwerpen goed voorbereiden.
Op de bijeenkomsten praten we vrijelijk over onze kinderen maar wel met de onderlinge afspraak dat we daar buiten de bijeenkomsten geen mededelingen over doen.
De ouderwerkgroep kent actieve en passieve leden. Van de passieve leden is vooraf bekend dat ze de vergaderingen niet zullen bijwonen maar ze ontvangen wel de agenda en de verslagen van de bijeenkomsten. Van de actieve leden verwachten we dat ze in principe naar de bijeenkomsten komen en mochten ze verhinderd zijn dat even melden (bijvoorkeur met een reply op de uitnodiging).
We vergaderen op school en de vergaderingen beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.30. Alleen de eerste keer in oktober beginnen we om 19.30 uur. We hebben dan wat meer tijd voor kennismaking en voor het verdelen van de taken.
Onderwerpen (dossiers in uitvoering): Studieplanners Bijsluiter (opzet en gebruik) Bovenbouwonderzoek Studiekeuze begeleiding 3e leerjaar Overdracht begeleidingsdossiers van onderbouw naar bovenbouw
NB: Niet alle ouders die de bijeenkomsten volgen hebben een kind met een expliciete ASS-diagnose. ASS staat voor autische-spectrum-stoornis en die term geeft al aan dat het om een brede range aan gedragingen gaat. We spannen ons als ouders in om na te denken over algemene maatregelen waar
alle leerlingen profijt van (kunnen) hebben maar onze kinderen in het bijzonder. Met de diagnostische kant houden we ons niet zo zeer bezig.

 

Informatie over de ouderwerkgroep kan ingewonnen worden bij Marjan van de Goor, die namens Notre Dame aanwezig is bij de bijeenkomsten van de ouderwerkgroep ASS. 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld