Medezeggenschapsraad (MR)

 

 

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De Wet Medezeggenschap op Scholen regelt de bevoegdheden van de raad. Vanuit het ministerie komen minder regels en krijgt de school meer autonomie. Het bestuur van de school kan bepaalde beslissingen alleen nemen met instemming van de raad, bijvoorbeeld bij uitbreiding of inkrimping van de school, bij wijziging in het algemeen beleid of bij het vaststellen van het formatieplan en het onderwijsbeleid. Daarnaast vraagt de schoolleiding in veel zaken om advies van de verschillende geledingen van de Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bevordert openheid en transparantie bij besluitvorming, en let op voldoende overleg en draagvlak.


 

Samenstelling van de MR
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes uit de personeelsgeleding (zeven personeelsleden vertegenwoordigen zes stemmen), drie uit de oudergeleding en drie uit de leerling-geleding. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Inlichtingen over kandidaatstelling, verkiezing en verdere informatie over bevoegdheden, taken en werkwijze van de MR worden verstrekt door de voorzitter van de MR. Desgewenst stuurt deze een exemplaar van het reglement toe.

Leden van de M.R.

Namens de ouders:

Namens het personeel:

Namens de leerlingen 

De directeur Mevr. Van Deutekom is bij de MR-vergaderingen aanwezig als adviseur. Dhr. Op Den Buijs is aanwezig als notulant.

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld