Veelgestelde Vragen

 

 

Wat zijn de uitgangspunten van het nieuwe onderwijsconcept?

Het nieuwe onderwijsconcept is gebaseerd op de uitgangspunten van Kunskapsskolan:
- Iedereen is anders
- Grenzen worden verlegd met uitdagende doelen en heldere criteria
- Leren voor het leven
- Het leven is wat jij er van maakt
Belangrijke punten voor Notre Dame die daarbij aansluiten:
- Eigenaarschap van doelen en proces
- Hoge verwachtingen en werken vanuit een groeimindset
- Feedback op leerdoelen en leerproces (door didactisch coachen)
- Keuze in methoden, hulpmiddelen en werkvormen om te voorzien in leerbehoeften (leerportaal).

 


Wat is gepersonaliseerd onderwijs?

In gepersonaliseerd onderwijs sluit het onderwijs aan bij wat de leerling nodig heeft, wat de leerling wil bereiken en wat dat betekent voor je schoolcarrière. Vervolgens leert elke leerling overzicht te krijgen en te behouden op zijn/haar einddoel op school (welke richting heb ik dan nodig?) en welke stappen hij/zij moet zetten om daar te komen. Samen met de coach en de docenten kiest de leerling de leerdoelen, het niveau en in welk tempo en op welke manier hij of zij die wil behalen. Dit noemen we het nemen van eigenaarschap. Dit is een vaardigheid die zal moeten worden ontwikkeld.


Wanneer gaat Notre Dame dit invoeren?

Notre Dame gaat in het schooljaar 2018- 2019 starten met het nieuwe onderwijsconcept in klas 1 en 2.
Het is een bewuste keuze om dit gefaseerd te doen. De toekomstige leerlingen van klas 1 zullen bewust kiezen voor dit onderwijs en zijn nog geen ander middelbaar onderwijs gewend. Daarnaast zijn er al meerdere basisscholen in de omgeving die vernieuwend onderwijs aanbieden. Voor klas 2 zal het uiteraard even wennen zijn, maar de coaches zullen ze bijstaan en helpen waar nodig. Doordat het in klas 1 en 2 zal worden ingevoerd, zal het ook met een gecontroleerd tempo de school ingroeien.

 


Hieronder volgen de meest gestelde vragen van ouders per categorie:

 

1. BEGELEIDING OP SCHOOL

 

 

Hoe blijft mijn kind zichtbaar?

Waar we voorheen spraken over mentoren, spreken we in de toekomst over coaches. Een coach begeleidt ongeveer 15 leerlingen. Een leerling heeft (minimaal) wekelijks een gesprek van 15 minuten met zijn of haar coach. Dit lijkt weinig, maar als je bedenkt dat een leerling in het huidige systeem per periode ongeveer eenmaal een gesprek heeft van 15 minuten, is de meerwaarde al snel duidelijk. In een coachgesprek wordt gesproken over de voortgang en de strategieën die een leerling heeft toegepast om het leerdoel te behalen. Uiteraard is er tijdens dit gesprek ook ruimte om te spreken over persoonlijke zaken als de leerling daar behoefte aan heeft. De coachgesprekken zullen worden ingeroosterd aan het begin of aan het einde van de dag. Als ouder mag je te allen tijde als toehoorder aansluiten bij dit gesprek.
Er is altijd een docent aanwezig, bij alle leeractiviteiten, het zicht op de leerling is groot.
We blijven met een leerlingvolgsysteem zoals Magister werken. U kunt als ouder te allen tijde met uw kind meekijken.


Ik heb angst dat mijn kind niet zijn eigen keuzes zal maken, maar anderen zal volgen. Hoe zal daar mee worden omgegaan?

De leerdoelen van de dag worden dagelijks in de basisgroep bepaald door de leerlingen met behulp van de coach. Weekdoelen worden in het wekelijkse coachgesprek bepaald. Tijdens de beginperiode liggen veel zaken vast in het rooster zodat de leerling langzaam toe kan groeien naar meer verantwoordelijkheid.

Het kan voorkomen dat een leerling het in het begin lastig vindt om eigen keuzes te maken en daardoor zijn of haar vrienden zal volgen. Dit natuurlijk ook omdat het systeem nog helemaal nieuw voor ze is. We houden de kinderen goed in beeld door middel van de wekelijkse coachgesprekken en het dagelijkse overleg dat er is met het team dat verantwoordelijk is voor de groep leerlingen. Er zijn overdag altijd teamdocenten aanwezig bij de leeractiviteiten van de leerling. Dagelijks is er een gezamenlijke start en afsluiting met de coach in de basisgroep. De zelfstandigheid in het maken van keuzes zal toenemen naarmate leerlingen het systeem beter kennen.


Is er nog controle op verzuim?

Uiteraard blijft er controle op verzuim. De aanwezigheid op school is verplicht, de leerlingen kunnen op den duur meer zelf bepalen hoe zij hun onderwijstijd inrichten. Het aantal onderwijsuren dat door de Nederlandse wet is vastgesteld, zal ook nog steeds worden behaald.


Blijven de bijspijkerlessen bestaan?

Nee, niet in de huidige vorm. Bijspijkerlessen passen niet bij de visie op leren van het nieuwe onderwijsconcept. Tijdens workshoptijd is er voor de leerling veel tijd om één op één met een docent te praten en vragen te stellen.


Kan mijn kind dit wel aan?

Ieder kind is uniek en iedereen leert op zijn eigen manier. De kracht van het nieuwe concept is dat het juist aansluit bij de leerling. Leerlingen zullen meer dan in het huidige systeem kunnen werken op eigen tempo en eigen wijze bij de verschillende vakken. Het onderwijs voor klas 1-2 is gepersonaliseerd en daarmee past het bij ieder kind. Uiteraard zullen leerlingen moeten leren omgaan met de nieuwe manier van werken. Alle leerlingen zullen goed worden voorbereid en worden geholpen om steeds meer eigen keuzes te kunnen maken. Coaches hebben hierbij een belangrijke rol.


Kinderen klas 1 zijn geïnformeerd over de overgang; hoe beleven zij dit?

De kinderen hebben het nieuws van de overgang naar een nieuw concept op een goede manier ontvangen. Veel kinderen hadden al het een en ander van ouders gehoord. Ze herkenden ook veel van de basisschool, zelf taakjes plannen en uitvoeren. Waar ze vooral vragen over hebben is of ze met hun vriend(in) in de basisgroep zouden komen en over het rooster. Ze vinden het een zeer prettig idee dat je niet perse huiswerk hebt en dat de toetsweken zullen verdwijnen.


Is het een realistische verwachting om kinderen onder de 16 jaar vaardigheden als plannen, zelfdiscipline en zelfstandigheid aan te leren?

Zoals de vraag al aangeeft, zullen de kinderen deze vaardigheden juist aanleren en hoeven ze het zeker niet direct te kunnen. In het begin krijgen leerlingen meer structuur en sturing dan in traditioneel onderwijs. Eigenaarschap kunnen nemen is iets dat zij moeten leren, net als wiskunde of Engels. Als een leerling laat zien eigenaarschap te kunnen nemen, dan neemt de sturing van de coach en docent geleidelijk af.
Belangrijk in deze visie op leren is dat elke leerling anders is. Sommige leerlingen tonen al na drie maanden eigenaarschap en anderen na een half jaar of een jaar. Ook zijn er leerlingen die altijd behoefte hebben aan een mate van externe structuur en sturing. Ook dat is gepersonaliseerd.
Veel docenten en overige medewerkers hebben diverse scholen bezocht in Zweden en in Nederland waar gewerkt wordt vanuit de ideeën van Kunskapsskolan. Zij hebben in de praktijk ervaren dat dit onderwijs werkt en dat iedereen, op zijn of haar eigen wijze, hierin kan gedijen.


Er zijn geen vaste klassen meer, hoe kan mijn kind dan toch tot een groep behoren?

Leerlingen worden ingedeeld in een basisgroep; een groep waarin zij de dag zullen starten, afsluiten en bepaalde vakken volgen. Er zal op deze manier toch sprake zijn van een groep, hoewel het klassensysteem verder wordt losgelaten. Er is dus zeker sprake van veiligheid en verbondenheid in de basisgroep. Ook schept het verbinding als leerlingen dezelfde leervraag hebben, omdat ze dan in dezelfde groep les krijgen. In het begin zitten leerlingen vaak bij elkaar in dezelfde groep, omdat eerst duidelijk moet worden wat hun leervraag is. Ook zal er tijdens de introductie extra aandacht worden gegeven aan kennismaking en groepsvorming om iedereen zich prettig op school te laten voelen.


Hoe past deze visie op leren binnen passend onderwijs?

Het onderwijs van 2018 – 2019 biedt dezelfde faciliteiten als voorheen. Er is nog steeds een zorgteam beschikbaar dat voor de leerling de ondersteuning regelt die hij of zij nodig heeft. Door de frequente coachgesprekken (minimaal wekelijks) kent de coach de leerling goed en kan problemen met leren of anderszins snel signaleren. Daarnaast zal het zorgteam actief monitoren hoe het gaat via de afdelingsleiders en mentoren. Een aparte projectgroep richt zich het komende half jaar en het volgende schooljaar op wat er mogelijk extra nodig is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 


 

2. STRUCTUUR OP SCHOOL

 

Hoe ziet een (mogelijke) dag er voor de leerling uit?

Er is nog geen definitief besluit genomen over de indeling in de week en de begin-en eindtijden van de dag. Hieronder staat een voorbeeldrooster.

Zo zou een dag van een leerling eruit kunnen zien (als gepresenteerd tijdens de ouderavonden):Een kleine toelichting op de gebruikte termen:
Basisgroep:
de basisgroep bestaat uit (ongeveer) 20 leerlingen en in deze samenstelling wordt de dag samen opgestart en afgesloten. Op dit moment wordt de dagplanning gemaakt, worden aandachtspunten besproken bv. naar aanleiding van de vorige dag, maar kan er ook samen naar het nieuws worden gekeken.
Workshop: 
tijdens een workshop werkt een leerling onder begeleiding van een vakdocent aan een zelfgekozen vak en zelfgekozen leertaak., alleen of met andere leerlingen. Er wordt een beperkt aantal leerlingen toegelaten tot de workshop zodat het niet te vol raakt. Er zijn altijd meerdere workshops om uit te kiezen.
Leerplein:
tijdens een leerpleinmoment werkt een leerling zelfstandig, of samen met andere leerlingen, aan een zelfgekozen leertaak, passend bij zijn leerdoelen. Er zijn altijd meerdere docenten aanwezig.
Afsluiting: 
met afsluiting wordt bedoeld dat een leerling kan laten zien of het doel behaald is (zgn. toetsing). Een voorbeeld: een leerling heeft trede 1 t/m 5 bij wiskunde doorlopen, nu kan hij laten zien dat hij deze stof beheerst. Als blijkt uit de afsluiting dat dit het geval is, kan hij verder met trede 6, anders niet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn zal, met begeleiding van de coach, een nieuwe planning gemaakt worden om dit doel te bereiken.
Coaching: 
tijdens coaching heeft de leerling het coachgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over de gestelde leerdoelen, welke doelen wel of niet bereikt zijn en waarom en wat er nodig is om de doelen alsnog te behalen mocht het niet gelukt zijn. Ook persoonlijke zaken kunnen aan de orde komen. Een coach begeleidt (ongeveer) 15 leerlingen.
Doelen van de dag worden dagelijks in de basisgroep bepaald. Weekdoelen worden in coaching gesprekken in het wekelijkse gesprek bepaald.


Wie bepaalt waar hij/zij moet zijn qua lesstof?

De leerstof is verdeeld in een aantal stappen om tot een eindniveau te komen. De leerlijnen van de vakken zijn gebaseerd op de leerdoelen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Om een bepaald niveau te bereiken, bijvoorbeeld Havo of VWO, dienen minimaal een aantal tredes of thema’s van een vak te worden afgesloten in een aantal jaren. Coaches hebben steeds zicht op het wel of niet behalen van de leerdoelen en bespreken dat met de leerling. Niet om druk uit te oefenen, maar om de leerling door middel van de juiste vragen zich bewust te laten worden welke keuzes hij maakt en welke consequenties keuzes hebben. Zeker in het eerste leerjaar is er veel structuur en sturing. Bij het tonen van meer eigenaarschap neemt de sturing van de coach af. Ervaring op andere scholen leert dat leerlingen in de eerste periode zich het leren meer eigen maken en het leren plannen en een tamelijk vlakke leercurve laten zien wat de vakken betreft, maar daarna juist een heel sterke leercurve laten zien.??
Hieronder een overzicht van de inrichting van de vakken, er zijn trede en themavakken:?De tredevakken zijn wiskunde, Nederlands en de moderne vreemde talen. Deze kennis is cumulatief, je kunt pas verder als je de voorgaande trede beheerst. De themavakken omvatten alle andere vakken. Bij een themavak wordt een bepaalde periode aan een thema gewerkt. Daarna kan een heel ander onderwerp aan de orde zijn.


Lesstof op laptops: kan er ook met een papieren methode worden gewerkt?

We zien laptops als ondersteunend hulpmiddel bij het leren. En het leren omgaan met digitale middelen ook als doel op zich. De kunstvakken, LO en practicumvakken hebben uiteraard andere manieren van werken, leren en afsluiten dan de overige vakken. De content die wordt aangeboden is wel digitaal, we zullen dus niet meer met papieren methodes werken, maar dit is iets anders dan de hele dag achter de laptop zitten. Het laatste is niet de bedoeling en zal ook niet het geval zijn. De learning portal (het leerportaal) is niet een methode, maar een hulpmiddel om bronnen te vinden, overzicht te hebben op taken behorende bij een trede of thema-vak en op het niveau van de taken. Daarnaast kan de leerling in de portal de leerinhouden zien per trede en doel plus op welke manieren iets kan worden afgesloten.


 

 

3. IDENTITEIT VAN NOTRE DAME

Blijven jullie de kleine school met het grote hart?

Leerlingen kiezen Notre Dame om een aantal redenen: de kracht van de begeleiding, de korte lijnen, de gestructureerde manier van werken, de sfeer en de aandacht voor de leerling en het kennen van de leerling. Deze positieve factoren zullen juist worden versterkt in de nieuwe manier van werken. Er zal meer zicht zijn van de leerling zelf op zijn eigen leren en van de docenten op het leerproces van de leerling. Het contact met de coaches zal intensiever zijn en de gesprekken met de leerlingen en ouders meer op leerdoelen gericht, passend bij de leerling met meer duidelijkheid voor de leerling waar hij aan werkt. We zijn langzaam toegegroeid naar de nieuwe manier van werken, hebben er veel met elkaar over gesproken en geloven echt dat we met dit concept beter kunnen aansluiten bij de leerlingen.


 

4. WAARDERING OP SCHOOL

Hoe en wanneer zal er worden gemeten of de stof beheerst wordt?

De leerlingen stellen samen met de coach doelen voor zichzelf, bijvoorbeeld het aantal te behalen treden in een bepaalde periode. Na een bepaald aantal tredes is er voor de leerlingen een mogelijkheid om deze af te sluiten. Deze afsluiting vindt plaats op vaste momenten in de week. Daarnaast zullen er ook andere vormen van afsluiting plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie.
Een voorbeeld: een leerling heeft trede 1 t/m 5 bij wiskunde doorlopen, nu kan hij laten zien dat hij deze stof beheerst. Als blijkt uit de afsluiting dat dit het geval is, kan hij verder met trede 6, anders niet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn zal, met begeleiding van de coach, een nieuwe planning gemaakt worden om dit doel te bereiken.


Zal er tijdens deze metingen nog met cijfers worden gewerkt?

In principe gaan we niet meer met cijfers werken. Blijven zitten is niet van toepassing in de onderbouw. In de bovenbouw zullen we wel meer moeten werken naar toetsen met cijfer, omdat het huidige examensysteem zo is ingericht.


Zijn er nog steeds mogelijkheden voor verdieping en verbreding?

Voor verdieping of verbreding is er altijd de mogelijkheid een trede op een hoger niveau te volgen en af te sluiten. Het leerportaal, biedt 3 verschillende niveaus (rood, wit en blauw). Een leerling kan gemakkelijk bekijken wanneer de leerdoelen op havoniveau behaald zijn. In Zweden hebben we gezien dat dit systeem leerlingen prikkelt: als ik nú al havo heb, wat is er nodig voor het afsluiten van een leerdoel op vwo- niveau?


 

5. NIVEAU

Hoe is de aansluiting vanuit de basisscholen op dit type onderwijs?

Leerlingen zijn vanuit de basisschool al gewend om in een groep te zitten met verschillende niveaus. Op de basisschool leren ze vaak al om hun eigen taken te plannen en zelfstandig aan het werk te gaan. Wat wij zien is dat de leerlingen, eenmaal op het VO, door het huidige concept juist weer minder zelfstandig worden en meer leunen op de docent. Kunskapsskolan sluit daarom goed aan op de manier van leren in het basisonderwijs.
Gepersonaliseerd leren is een vorm van leren gebaseerd op de laatste inzichten over leren, die in verschillende vormen op veel plaatsen in Nederland op dit moment wordt ingevoerd, zowel in het basis als het voortgezet onderwijs.


Hoe is de aansluiting op het HBO van dit type onderwijs?

De overgang van de havo naar het HBO zou zelfs beter moeten worden na de invoering van dit concept. Het kunnen plannen en zelfstandig werken zijn vaak struikelblokken voor leerlingen wanneer zij naar een hbo-opleiding gaan. De kwaliteiten die een leerling ontwikkelt met gepersonaliseerd leren (zelfstandigheid, plannen, keuzes maken) sluiten daarom juist goed aan op een hbo-opleiding.


In de learning portal wordt gewerkt met 3 niveaus (rood/wit/blauw), is het ook mogelijk om een diploma te halen op een lager of hoger niveau?

Leerlingen kunnen voor de vakken die zij op een hoger niveau hebben gevolgd een certificaat op een hoger niveau krijgen. Op een lager niveau is er geen mogelijkheid om af te sluiten met een diploma op Notre Dame.
Een leerling die al zijn vakken op havo-niveau heeft gevolgd, maar Engels op vwo-niveau, krijgt dan een Havodiploma met een VWO-certificaat voor Engels.
We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om in de toekomst na 5 jaar Notre Dame in een jaar het VWO-diploma te halen. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen zouden dan vanaf de derde klas naast de vakken op havo-niveau ook de vereisten voor het vak op vwo-niveau moeten doen. Het is de bedoeling deze mogelijkheid aan te bieden in samenwerking met een andere school die een vwo- afdeling heeft in de bovenbouw. Leerlingen blijven gewoon op Notre Dame tot en met hun diploma en halen daarna in een jaar VWO op een andere plek. Ze hebben dan twee diploma’s.


 

6. ACHTER DE SCHERMEN

Hoe bereiden jullie het personeel voor op deze vernieuwing?

Een verandering in de manier waarop onze leerlingen gaan leren, betekent ook een verandering in de manier waarop wij de leerlingen moeten begeleiden. De docenten die volgend jaar zullen starten als coach en alle docenten die zullen starten met leerjaar 1 en 2 worden dit schooljaar zeer intensief getraind. Zij doorlopen de volgende trainingen:
1) KED-coach: tijdens deze cursus worden de basiswaarden van KED besproken en de wijze waarop deze geïmplementeerd worden in de dagelijkse onderwijspraktijk.
2) Denken in doelen: tijdens deze cursus worden docenten getraind in de manier van coachen hoe zij leerlingen kunnen begeleiden in het formuleren van leerdoelen.
3) Teamcoaching: alle teams worden ondersteund en begeleid in de voorbereiding op het samenwerken in het nieuwe concept en wat dat betekent voor de samenwerking van het team als geheel en voor iedere docent vanuit zijn diverse rollen.
Didactisch coachen: alle docenten worden in drie achtereenvolgende groepen getraind in het geven van feedback aan de leerlingen op een effectieve en waarderende manier.
Het onderwijsondersteunend personeel en het MT worden hierbij ook als team gecoacht.

 


 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld